Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı İktisadi İşletmesi Özel Sultan Fatih Eğitim Kurumları ( ‘‘Sultan Fatih Koleji”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında,

Şahsıma ve öğrencime ait kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Sultan Fatih Koleji veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından;

Sultan Fatih Koleji’nin velilerine sunmuş olduğu özel okul eğitim ve öğretim hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, yapılması, sağlanan ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, öğrencimin yer aldığı okul içi ve dışı sosyal-kültürel-eğitsel etkinlikleri haber verme ve bilgilendirme amacıyla Sultan Fatih Koleji’ne ait sosyal medya platformlarında yayımlanması, paylaşılması,

Sultan Fatih Koleji’nin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı çözüm ortakları ve hizmet sağlayıcıları tarafından, eğitim öğretim hizmetiyle ilgili sınav, ölçme-değerlendirme ve analizlerinin yapılması, sonuçlarının raporlanması,

Sultan Fatih Koleji’nden aldığım hizmetle ilgili akdedilen sözleşmelerin hukuki, mali ve finansal gereklerinin yerine getirilmesi,

 Başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün birim ve müdürlükler olmak üzere ilgili diğer idari kurum ve kuruluşlar nezdinde öğrencimle ilgili işlemlerin takibi ve gerçekleştirilmesi, hususlarında doğrudan veya dolaylı olarak kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, kredi kartı bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili Sultan Fatih Koleji tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

 

Veri Sahibi

Adı Soyadı  :...................................................................

 

Tarih           :........./......../..................

 

İmza           :.....................................